Kinh doanh cũng lâu rồi

Kinh doanh cũng lâu rồi

Kinh doanh cũng lâu rồi, mà giờ ngồi viết business plan nào là:
Mục lục
Tóm tắt tổng quát
Giới thiệu Công ty
Sản phẩm & Dịch vụ
Phân tích Ngành
Phân tích Thị trường
Thị trường Mục tiêu
Kế họach Marketing/Bán hàng
Phân tích cạnh tranh
Đội ngũ quản lý
Dự báo Tài chính
Báo cáo Tài chính
Chiến lược Rút lui khỏi công ty
Đậu xanh khỏi viết nữa, có nhiêu ăn nhiêu…mệt

Comments are closed.