“Theo ĐB Thủy

“Theo ĐB Thủy

“Theo ĐB Thủy, bộ luật Hình sự 1999 quy định người bào chữa sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm đối với 317 tội. Thế nhưng, với việc thu hẹp phạm vi của bộ luật Hình sự 2015, người bào chữa chỉ còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 83 tội mà không phải như là 317 tội như trước đây.

ĐB Nghĩa cho biết nhất trí với quan điểm bổ sung quy định nếu luật sư nếu biết rõ và có chứng cứ và hành vi đấy đã xảy ra rồi nhưng nếu như không tố giác thì tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội. “Khi có 3 điều kiện này, luật sư có nghĩa vụ tố giác việc đặc biệt nghiêm trọng và an ninh quốc gia thì tôi cũng đồng ý”, ĐB Nghĩa bày tỏ.”

Comments are closed.